Skip to main content

Odpočet Teamu Hattas za roky
2018-2022

Pred 4 rokmi kandidoval súčasný primátor s ambicióznym plánom. Žiaľ, plnenie tohto plánu dopadlo horšie, ako by sa patrilo. Z možných 70 bodov získal tento program 12,00 boda, čo znamená plnenie programu na 17 %. Prečítajte si odpočet volebného programu teamu Hattas za roky 2018-2022  a sami posúďte ako:

Obyvatelia Nitry by mali mať možnosť rozhodovať o meste a kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Je neprípustné, aby boli rokovania komisií mestského zastupiteľstva alebo výborov mestských častí neverejné tak, ako je tomu dnes.

Zasadnutia VMČ sú verejné už dávno, úpravou prešiel iba spôsob vystúpenia občana v rámci diskusie, zasadnutia komisií MZ sú neverejné

Plnenie: 0

Mesto sa musí svojim obyvateľom priblížiť. Prečo by museli chodiť na Mestský úrad, môžu podnet riešiť elektronicky?

Vyriešené už v predchádzajúcom období, aplikácia Odkaz pre starostu fungovala aj v predchádzajúcom období. Spätná kontrola vybavených podnetov sa nerealizuje

Plnenie: 0

Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta. Nitra je jedno z najzadĺženejších miest na Slovensku, a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne. Nemôže si dovoliť vyhadzovať peniaze na projekty, ktoré neprinášajú pozitívnu zmenu. Mesto bude musieť starostlivo hodnotiť, ako bude využívať svoje zdroje.

Zadĺženosť mesta je vyššia ako v predchádzajúcom období. Prijaté úvery za roky 2019 – 2021 v celkovej výške 24,8 milióna Eur nie sú v dostatočnej miere pretavené do investícií v meste. Vzhľadom na vysokú mieru inflácie je množstvo zamýšľaných projektov. nerealizovateľných, nakoľko sa nestihli zrealizovať v čase, keď ceny materiálov a práce boli v súlade s rozpočtami týchto zámerov. Plnenie rozpočtu Odborom investičnej výstavby a rozvoja nedosahuje ročne ani 30%

Plnenie: 0

Budeme presadzovať hodnotu za peniaze a patričné odmeňovanie úradníkov, ktorí vlastnou aktivitou prispievajú k rozvoju mesta. Vytvoríme jednoznačné pravidlá na predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta tak, aby nedochádzalo k ekonomicky neefektívnym a netransparentným machináciám. Spravíme pasportizáciu majetku, tak aby sme mali jednoduchý, jednoznačný prehľad o prenájme mestského majetku. Vytvoríme Inštitút mestskej politiky mesta Nitra, ktorý bude zabezpečovať monitoring a analýzu programov a projektov v meste Nitra a plniť úlohy v oblasti dodržiavanie politiky Hodnota za peniaze.

Z tohto bodu sa nezrealizoval žiaden zámer. Neboli vytvorené žiadne pravidlá predaja mestského majetku. Inštitút mestskej politiky nebol vytvorený.

Plnenie: 0

Zavedieme transparentný bankový účet pre mesto Nitra, aby bolo možné ľahko kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Zmluvy budeme zverejňovať v digitálne čitateľnej forme tak, aby bolo jednoduchšie v nich elektronicky vyhľadávať údaje a tým mesto kontrolovať.

Žiaden transparentný účet, Zmluvy sú zverejňované rovnako ako pred tým

Plnenie: 0

Budeme presadzovať otvorenú samosprávu podľa metodiky Transparency International, ktorá má garantovať čo najväčšiu otvorenosť a možnosť kontroly samospráv. Chceme, aby každý obyvateľ mesta vedel, kam idú jeho dane a akú protihodnotu za to dostane.

Oddelenie transparentného riadenia má oficiálne jedného zamestnanca, nemá ani vedúceho

Plnenie: 0

Vyčleníme časť rozpočtu na projekty a aktivity, ktoré si navrhnú a schvália samotní obyvatelia Nitry. Aktívnym ľuďom a organizáciám dáme k dispozícii nepoužívaný majetok mesta (na verejnoprospešné ciele, tak aby bol prínosom pre obyvateľov mesta). V jednotlivých mestských častiach budeme pravidelne organizovať plánovacie stretnutia s verejnosťou. Obyvatelia Nitry musia vedieť, čo mesto chystá a zároveň musí mesto prispôsobovať svoje plány potrebám obyvateľov. Sprístupníme rokovania výborov mestských častí, komisií mestského zastupiteľstva a v čo najväčšej možnej miere zapojíme do rozhodovania o budúcnosti mesta aj verejnosť. Chceme zapájať a rozvíjať susedské spolky a organizácie pracujúce s komunitami.

Participatívny rozpočet je v rovnakej výške ako v predchádzajúcom volebnom období (50000 €), nikomu sa nepridelil žiaden majetok na verejnoprospešné ciele, VMČ sú verejné, ale len na požiadanie obyvateľa. Komisie sú neverejné, o účasť musí občan požiadať predsedu komisie.

Plnenie: 0

Nitra bez bariér Služby samosprávy budú bližšie obyvateľom Nitry. Zasadíme sa o zavedenie úradníkov v teréne, ktorí budú služby poskytovať v jednotlivých mestských častiach. Dobudujeme elektronizáciu úradov tak, aby obyvateľ Nitry vybavil väčšinu komunikácie s úradmi z domu.

Neexistujú žiadny úradníci v teréne, elektronizácia služieb prebehla už pred nástupom dnešného vedenia do funkcie

Plnenie: 0

Budeme bojovať proti extrémizmu. Podporíme rozvoj miestnych komunít, čím predídeme vzniku vyčlenených vrstiev obyvateľstva. Našou snahou bude zatraktívnenie povolania mestského policajta a zvýšenie počtov príslušníkov Mestskej polície. Zlepšíme kontakt mestskej polície s občanmi.

Podpora miestnych komunít v meste funguje už dávno, MSP hospodári s rovnakým rozpočtom ako po minulé roky, k zatraktívneniu povolania mestského policajta neprišlo, počet príslušníkov MSP sa nezvýšil na potrebný počet

Plnenie: 0

Obmedzíme hazard. Po vyzbieraní dostatočného množstva hlasov(24.000) v petícii proti hazardu, nebudeme predlžovať povolenie na prevádzku výherných hracích automatov v meste Nitra.

Obmedzil sa hazard v kamenných prevádzkach. Po proteste prokurátora a pozastavení účinnosti VZN o zrušení hazardu na území mesta Nitra primátor približne tri mesiace nereagoval na žiadosti o záväzné stanovisko zo strany prevádzkovateľov herní. Vyšetrovateľ v tejto veci začal TS pre podozrenie zo spáchania TČ zneužitia právomoci verejným činiteľom. Uvedené konanie primátora môže mať v budúcnosti veľmi nepriaznivý finančný dopad na mestský rozpočet. Zrušením prevádzok herní prišiel mestský rozpočet o ročný príjem vo výške 700.000,00 €.

Plnenie: 0,5

Šťastné mesto: Budeme lídri v pokrokovom myslení a v inováciách. Chceme aby sa Nitra zaradila medzi mestá, kam sa budú chodiť učiť ostatné mestá. Naším hlavným ukazovateľom výkonnosti bude Index šťastia obyvateľov. Ten zohľadňuje okrem iného HDP na obyvateľa, sociálnu podporu, dĺžku života, zdravie, vnímanie korupcie a spokojnosť so službami mesta.

Šťastné mesto sme len na papieri (prieskum spokojnosti podľa primátora – 61% spokojných občanov zďaleka neodráža realitu), index šťastia nie je zadefinovaný

Plnenie: 0

Mesto príjemné pre život: Dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov mesta. Opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizík súvisiacich so zmenou klímy

Výsadba stromov, spustený projekt revitalizácie Mestského parku.

Plnenie: 1

Hlavný architekt mesta Nitra: Zasadíme sa o vznik samostatného, od vedenia mesta oddeleného, úradu hlavného architekta mesta, ktorý bude spolupracovať s lokálnymi aj zahraničnými odborníkmi. Úlohou úradu hlavného architekta bude informovať občanov o novej výstavbe a komunikovať s nimi o ich požiadavkách na kvalitné prostredie. Bude organizovať verejné stretnutia a diskusie, zabezpečovať urbanisticko-architektonické súťaže a štúdie. Zasadíme sa o to, aby bol rozvoj jednotlivých mestských častí v súlade s  verejnými záujmami. Všetky tieto požiadavky prenesieme do záväzného materiálu vízie mesta, ako aj do územného plánu.

Útvar Hlavného architekta stále figuruje v organizačnej štruktúre pod vedením primátora. Verejné diskusie k developerským aktivitám neevidujeme (jedine ak na Facebooku). Materiál s víziami mesta neexistuje

Plnenie: 0

Nový územný plán: Súčasný́ územný́ plán je neaktuálny a nedostatočný pre rozvojové požiadavky nášho mesta. Budeme žiadať vytvorenie nového územného plánu, ktorý́ vznikne verejnou diskusiou s obyvateľmi Nitry, odborníkmi, zástupcami mesta a súkromného sektora. Územný plán musí byť zrozumiteľný dokument, akceptovaný verejnosťou a jasne stanovujúci, čo, kde a ako je možné stavať.

Nový ÚP je v procese tvorby, proces však bol začatý ešte predchádzajúcim vedením mesta

Plnenie: 0,5

Jasný rozvoj mesta, nová výstavba a dostupné bývanie: Investície do rozvoja vnímame pozitívne. Ich cieľom má byť moderné mesto. Budeme presadzovať, aby každá nová výstavba bola prínosom pre danú lokalitu. Chceme docieliť stav, kedy budú ulice mesta ucelené, s kvalitnými verejnými priestormi, so systémom mestskej zelene a s rekreačnými plochami. V územnom pláne budeme presadzovať vhodné premiešanie funkcií, aby mali obyvatelia v dochádzkovej vzdialenosti priestor na nakupovanie, prácu, či oddych.

Dôraz na kvalitu je kladený, zavedený bol poplatok za rozvoj. Často sú investorom kladené ďalšie podmienky, čo možno v niektorých prípadoch považovať už za šikanovanie investora

Plnenie: 0,5

Informovanosť a zapojenie verejnosti: Súčasné investičné zámery sú predkladané verejnosti až tesne pred realizáciou. Budeme presadzovať, aby sa väčšie stavebné projekty prezentovali verejnosti vopred, spolu s odborne vedenou diskusiou.

Informovanosť o súkromných developerských projektoch prostredníctvom sociálnych sietí – súkromných profilov nitrianskych info portálov a oficiálneho profilu mesta (len sporadicky), odborne vedená diskusia prebieha jedine na Komisii architektúry, kde prebiehala rovnako aj v minulosti

Plnenie: 0

Aktívny a kvalitný verejný priestor: Verejný priestor musí slúžiť všetkým – deťom, mamičkám, seniorom aj hendikepovaným. V Nitre má potenciál stať sa kvalitne riešeným a udržovaným miestom na stretávanie sa a peší pohyb. Vzorom nám môžu byť viaceré, podobne veľké, európske mestá. Zasadíme sa o spracovanie záväzného manuálu verejných priestranstiev a systému údržby a opráv. Bude podkladom pre esteticky zosúladené, kvalitné a komfortné verejné priestory, vhodné na každodenné používanie. Budeme sa snažiť jasne určiť možnosti oživenia verejných priestorov a pešej zóny. Pri riešení verejných priestorov bude dôležitá spolupráca mesta a jeho obyvateľov.

Manuál verejných priestorov je v procese tvorby. K oživeniu verejných priestorov a pešej zóny neprišlo, resp. nie sú o nič živšie ako v minulosti.

Plnenie: 0,5

Využime, že máme rieku: Mnoho miest nám môže závidieť zelený koridor rieky vinúci sa mestom. Je významnou rekreačnou a vegetačnou tepnou mesta. Určíme jasnú koncepciu využitia okolia rieky. Zasadíme sa o sprístupnenie nábreží a vloženie nových funkcií – posedení, malých športovísk, či detských ihrísk. Chceme zabrániť nevhodným zásahom do tohto priestoru a preto budeme presadzovať jeho jasné zadefinovanie v územnom pláne.

Žiadana koncepcia využitia rieky zatiaľ nevznikla

Plnenie: 0

Viac mestskej zelene: Napriek tomu, že v Nitre máme krásny Mestský park a Fakultu záhradnej architektúry na SPU, v meste je stále málo zelene. Budeme presadzovať vytvorenie plánu budovania nových lokálnych parčíkov, detských ihrísk a líniovej zelene v zastavanom území, pozdĺž ulíc. Tieto rekreačné plochy zelene a líniová zeleň musia byť systematicky prepojené, aby existovala možnosť súvislého pohybu medzi nimi, najmä v období letných horúčav.

Nitra ani náhodou nemá málo zelene. Nevznikol žiaden plán budovania zelených plôch ani ich líniového prepojenia.

Plnenie: 0

Kvalitná MHD: Budeme presadzovať posilnenie kľúčových spojov a ich lepšiu nadväznosť.  V úsekoch, kde to je možné, podporíme vznik samostatných BUS pruhov. Vytvoríme podmienky pre nové denné, nočné a expresné spoje MHD. Zasadíme sa o aktualizáciu grafikonu MHD a jej zrýchlenie. Podporíme zriadenie inteligentných zastávok v centre mesta a na vyťažených miestach (Mikovíniho ulica, Výstavná ulica a pod.). Zabezpečíme doplnenie prístreškov na autobusových zastávkach. Znížime zaťaženie Mestského parku autami posilnením spojov MHD. Budeme presadzovať, aby bol SMS lístok cenovo výhodnejší ako lístok zakúpený u vodiča. Odbremeníme tým vodičov od predaja lístkov a skrátime čas  jazdy. Budeme spolupracovať so zamestnávateľmi v priemyselných parkoch s cieľom motivovať ich zamestnancov k využívaniu alternatívnej dopravy. Budeme presadzovať vytvorenie grafikonu a častejších spojov MHD do Parku Sever a Parku Juh. Budeme apelovať na posilnenie zimnej údržby autobusových zastávok a údržbovej techniky.

Grafikon sa počas volebného obdobia nemenil ani raz, vznikli len krátke bus pruhy, ktoré nijako výrazne nepomohli k zrýchleniu autobusovej dopravy. Neexistujú nočné ani expresné spoje. Nevznikli inteligentné zástavky, prístrešky boli dopĺňané ešte v predchádzajúcom období. Do priemyselného parku MAD nejazdí.

Plnenie: 0

Automobilová doprava: Centrum mesta potrebuje odľahčenie od nákladnej dopravy. Budeme presadzovať vybudovanie vonkajšieho obchvatu mesta, prepojenie Novozámockej a Zlatomoraveckej ulice. Budeme apelovať na Národnú diaľničnú spoločnosť o obchvate R1 Pribina, aby prejazd medzi zjazdmi Nitra-východ a Nitra-Sever bol zadarmo. Budeme sa venovať prepojeniu Krškán s križovatkou Jakuba Hraška – Orechov dvor, čo by malo za následok odklonenie nákladnej dopravy z Krškán. Budeme trvať na bezplatnom využívaní vyhradených odstavných parkovísk, z ktorých budú napojené spoje MHD a cykloinfraštruktúra do iných častí mesta.Vytvoríme parkovacie miesta pri Hlavnej pošte s možnosťou krátkodobého parkovania zdarma. Zabezpečíme, aby obyvatelia a návštevníci mali pri autobusovej a vlakovej stanici priestor na zaparkovanie auta a čas na vyzdvihnutie rodiny a priateľov. Systém bude založený na princípe krátkodobého parkovania zdarma.Budeme presadzovať výmenu starých parkovacích automatov za také, ktoré budú akceptovať aj platobné karty. Dohliadneme na to, aby cena SMS parkovacieho lístka bola výhodnejšia ako cena lístka z automatu. Stanovíme presné množstvo vydaných predplatených parkovacích kariet na jednotlivé ulice. Časť parkovacích miest bude vyčlenená na krátkodobé parkovanie. Vodič parkujúci na hodinový lístok alebo rezident si tak nájde miesto na zaparkovanie. Zriadime parkovaciu aplikáciu, vďaka ktorej budú mať obyvatelia aj návštevníci prehľad o voľných parkovacích miestach. Budeme presadzovať expresnú a súvislú opravu povrchu vozovky na uliciach, ktoré to najviac potrebujú – Hollého ul., Ul. Janka Kráľa a pod. Podporíme systematické monitorovanie a permanentnú opravu výtlkov a väčšie množstvo finančných prostriedkov na tieto účely.

Centrum mesta nie je odľahčené od dopravy, prepojenie Novozámockej a Zlatomoraveckej ulice je prakticky nerealizovateľné. Prejazd po dialnici je stále spoplatnený. Záchytné parkoviská nie sú zralizované. Neexistujú krátkodobé státia. Nové parkovacie automaty nie sú. Parkovacia aplikácia nie je. Parkovacia politika skončila pri zrušení parkovacích kariet.

Plnenie: 0

Bezpečná chôdza pre zdravé mesto: Podmienky pre chodcov v Nitre sú nepriaznivé. Je tu pre nich množstvo prekážok a bariér. Podporíme myšlienku, aby bol v centre mesta aj v obytných zónach na prvom mieste chodec. Budeme presadzovať, aby pri súvislej rekonštrukcii chodníkov bola použitá jednotná dlažba v súlade s manuálom verejných priestorov. Prechádzka mestom by nemala znamenať obchádzanie dier a mlák na chodníkoch. Budeme volať po oprave prepadnutých kanalizačných poklopov a dažďových vpustí. Chceme presadiť bezbariérové a protišmykové priechody pre chodcov v celom meste. Vytvoríme opatrenia na upokojenie motorizovanej dopravy v centre mesta. Vo vybraných miestach zvýšime bezpečnosť prechodmi pre chodcov vo výške chodníka. Auto tak prirodzene spomalí. Vybudujeme výsuvný stĺpik na Radlinského ul. a v mestskom parku na Sihoti pre ochranu chodcov a zamedzenie neoprávneného vstupu automobilov na pešiu zónu a do parku. Zasadíme sa o predĺženie času zelenej pre chodcov na semaforoch, aby prechod nebol stresujúcim útekom pred autami. Budeme trvať na rekonštrukcii lávky pre peších nad železničnou stanicou a dobudovaní výťahu pre bezbariérový presun. Chceme zimnú údržba ciest oddeliť od zimnej údržby chodníkov a cyklochodníkov. Samostatné tímy a rozdelená technika zabezpečí rýchlejšiu a zodpovednejšiu starostlivosť o chodníky.

Manuál verejných priestorov je obstaraný. Chodníky sú stále v žalostnom stave. Bezbariérové priechody sa budujú už dávno. Žiadne vyvýšené priechody pre chodcov v Nitre nie sú. Stĺpik v parku je ešte z minulého volebného obdobia, na Radlinského nie je. Semafory neboli prestavené na dlhšiu zelenú pre chodcov. Investičná akcia opravy lávky ponad železničnú stanicu bola schválená ešte v minulom volebnom období, momentálne v realizácii. Zimná údržba nedoznala žiadnych zmien.

Plnenie: 0,25

Bezpečne na bicykli: Bicykel je odpoveďou na otázku pohodlnej a bezpečnej formy dopravy v centre a jeho širšom okolí. Začneme s výstavbou cyklodopravných pruhov v centre mesta. Pešia zóna bude otvorená aj cyklistom, ale s maximálnou povolenou rýchlosťou 10km/h. Opravíme prepadnuté kanalizačných poklopy na cestách a cyklochodníkoch. Rozšírime počet stanovísk bikesharingu a osadíme cyklomobiliár pozdĺž cyklochodníkov. Budeme presadzovať vznik zastrešených, kamerou chránených cyklostojanov so zamykaním o kostru bicykla a to predovšetkým na autobusovej a železničnej stanici, školách a obchodných domoch. V spolupráci s NSK a obcami chceme zabezpečiť predĺženie cyklochodníka na brehu rieky od obce Branč po obec Preseľany. Zároveň chceme spojiť cyklochodníkom Drážovce, Dobrotku a Mestský park. Budeme presadzovať častejšiu dopravnú výchovu vo vyučovaní na materských a základných školách, s hlavným zreteľom na cyklodopravu.

Cyklopruh nebol vybudovaný ani jeden. Na pešej zóne je povolené jazdiť cyklistom. Kanalizačné poklopy na cestách stále nie sú opravené. Bikesharing má stále rovnaký počet stanovísk ako v predchádzajúcom volebnom období. V roku 2022 bikesharing nefungoval. Cyklostojany s kamerovým systémom zatiaľ neexistujú, zo zdrojov EÚ boli vybudované cyklogaráže, zatiaľ bez viditeľného záujmu. Cyklotrasy sa budujú zo zdrojov EÚ z predchádzajúceho programového obdobia, všetky trasy boli projektované a sčasti realizované v minulom volebnom období. Do dopravnej výchovy v školách mesto Nitra nezasahuje vôbec.

Plnenie: 0

Vlakom cez Nitru do všetkých kútov Slovenska: So štátom a s VÚC budeme pracovať na realizácii  priameho železničného prepojenia Nitra-Bratislava. Budeme presadzovať dobudovanie prístreškov pre cestujúcich na vlakových staniciach, ktoré ich stále nemajú – Nitra-zastávka a Nitra-Krškany.

Minister dopravy súčasnej vlády, ktorej koaličným poslancom je aj primátor Nitry, znegoval požiadavky župných poslancov o dobudovanie trate NR – BA. Malé vlakové stanice nemajú prístrešky.

Plnenie: 0

Pomoc pre začínajúcich podnikateľov: Podporíme vytvorenie mestského inkubátora, ktorý bude poskytovať pomoc a poradenstvo začínajúcim podnikateľom a ľuďom, ktorí prichádzajú s tvorivými nápadmi. Podporíme podnikateľov hlavne v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotu, aby vytvárali pracovné príležitosti v meste. Veríme, že lokálne produkty miestnych výrobcov (ako napr. pivovarníci) dokážu preraziť aj na celoštátnej úrovni.

Žiaden inkubátor pre podnikateľov nebol vytvorený.

Plnenie: 0

Podporíme mladých farmárov: Zasadíme sa o vytvorenie poľnohospodárskeho inkubátora, kde budeme v spolupráci s VÚC, za primeraný nájom, poskytovať nevyužité pozemky mesta a kraja mladým farmárom. Pomôžeme im rozbehnúť podnikanie a zapojenie do dotačných programov Európskej únie.

Poľnohospodársky inkubátor nebol vytvorený. Mesto neposkytuje pozemky mladým farmárom.

Plnenie: 0

Nitrianska pečať kvality: Zavedieme Nitriansku pečať kvality, ktorou budeme označovať kvalitných lokálnych výrobcov, predajcov alebo prevádzky. Zavedením Nitrianskej pečate kvality budeme motivovať obyvateľov aj podnikateľov, aby nakupovali tovary a služby od lokálnych výrobcov a predajcov a podporili, aby peniaze zostali v našom regióne.

Pečať kvality nebola zavedená.

Plnenie: 0

Do Nitry prilákame viac návštevníkov: Spropagujeme mesto ako dovolenkovú destináciu. Vytvoríme združenie propagujúce miestne reštaurácie, kultúrne inštitúcie a inštitúcie cestovného ruchu. Zabezpečíme propagáciu aj v rámci EÚ a vytvoríme najlepšie informačné stredisko na Slovensku.

Žiadne združenie nevzniklo, ako združenie pôsobí stále len NOCR, ktoré vzniklo už dávno. Informačné stredisko neprešlo žiadnou zmenou okrem jeho názvu (TIC).

Plnenie: 0

Odmeňovanie slušných podnikateľov: V prípade, ak podnikatelia vykonávajú svoju činnosť slušne, v súlade so zákonmi a prispievajú k rozvoju mesta, zabezpečíme aby sa aj im aj mesto odmenilo, napr. formou zníženia miestnych daní a poplatkov. Chceme mať mesto plné slušných a poctivých podnikateľov, ktorí radi podnikajú v našom meste.

Miestne dane a poplatky boli zvýšené (z objektívnych príčin). A to aj slušným podnikateľom.

Plnenie: 0

Dostatok miest v predškolských zariadeniach: Zabezpečíme miesto v predškolskom zariadení pre každé dieťa vo veku od troch rokov. Efektívnym fungovaním materských škôl, podporou alternatívnych, komunitných a  firemných predškolských zariadení, rodinných centier a detských skupín poskytneme rodičom dostatočnú ponuku výberu. Vytvoríme tiež efektívny a transparentný systém prihlasovania a prijímania detí do predškolských zariadení tak, aby čo najlepšie zodpovedal požiadavkám a aktuálnym potrebám rodičov v Nitre.

Mesto Nitra vždy pravidelne reagovalo na nedostatok miest v predškolských zariadeniach. Za súčasného vedenia bol predložený návrh na odpredaj budovy na Párovskej ulici, ktorá je vhodná na prebudovanie a zvýšenie kapacity MŠ Párovská. Návrh našťastie nebol schválený

Plnenie: 0

Možnosti pre moderné vzdelávanie: Podporíme snahu pedagógov vytvoriť z materských a základných škôl čo najpriateľskejšie, starostlivé miesta pre všetky deti. Zabezpečíme pedagogických asistentov v materských a základných školách, čím pomôžeme žiakom, rodičom i učiteľom odstrániť zdravotné, sociálne a výchovno-vzdelávacie bariéry a tým umožníme kvalitné vzdelanie pre všetkých. Podporíme prípravu a realizáciu inovatívnych školských vzdelávacích a výchovných programov, podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a podporíme zahraničnú spoluprácu a výmenu skúseností.

Do škôl a škôlok sa v súčasnosti investuje menej ako v predchádzajúcom období. Pedagogický asistenti pôsobia v školách už dávnejšie, súčasné vedenie k tomu nijako neprispelo. Nevznikli žiadne nové vzdelávacie programy. Mesto Nitra sa zapojilo do projektu Planet Youth, zameraný na prevenciu užívania návykových látok

Plnenie: 0,25

Kvalitné stravovanie v školských jedálňach: Vypracujeme interné kritéria na dodávateľov lokálnych surovín do školských jedálni s vyváženým pomerom kvality a ceny produktov. Vytvoríme modernú a atraktívnu ponuku obedov tak, aby boli vhodné aj pre deti so špeciálnymi zdravotnými nárokmi. Kvalitu jedál v školách budeme priebežne kontrolovať, monitorovať a zverejňovať.

Žiadne interné kritériá nie sú vypracované. Obedy pre deti so špeciálnymi zdravotnými nárokmi sa varili už v predchádzajúcom volebnom období. Kvalita poskytovanej stravy je kontrolovaná pravidelne už dlhodobo.

Plnenie: 0

Školské kluby: Budeme iniciovať zavedenie dobrovoľníctva do fungovania školských klubov – inštitút Buddyho. Buddy je významnou pomocou pre pedagógov v školských kluboch, dobrým vzorom a starším priateľom pre deti.

Inštitút Buddyho v Nitre neexistuje

Plnenie: 0

Mimoškolské aktivity: Vytvoríme priestor na realizáciu inovatívnych a zmysluplných mimoškolských aktivít podľa potrieb a záujmu mladých ľudí. Sprístupníme priestory škôl pre neformálne celoživotné vzdelávanie v popoludňajších a podvečerných hodinách. Podporíme projekty miestnych neziskových organizácií a neformálnych skupín venujúcich sa zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže.

Priestor na mimoškolské aktivity je v Nitre dlhodobo, priestory škôl sú na základe súhlasu riaditeľa školy prístupné. Žiadnu podporu neformálnych skupín a organizácií neevidujeme.

Plnenie: 0

Z centra voľného času Moderné centrum mládeže: Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmeníme na Moderné centrum mládeže – príťažlivé miesto trávenia voľného času detí a mládeže (aj nad 15 rokov) v prítomnosti rodičov a starých rodičov. Centrum bude podporovať širšie spektrum aktivít ako dnes. Moderné centrum mládeže bude rozvíjať znalosti, zručnosti a postoje, ktoré mladý človek potrebuje (kompetencie v oblasti zamestnanosti, podnikania, neformálneho vzdelávania, sociálneho začlenenia, globálneho vzdelávania, participácie, zdravého životného štýlu, či dobrovoľníctva). Veľa zo súčasných aktivít presunieme, resp. ponúkneme profesionálom (športové kluby, umelecké školy).

CVČ funguje prakticky rovnako ako po minulé roky, k žiadnemu zmodernizovaniu neprišlo.

Plnenie: 0

Aktívne zapojenie mládeže do rozhodovania: Budeme aktívne spolupracovať s mládežníckym parlamentom. Bude fungovať s podporou mesta, no bude od neho nezávislý. Zástupca mládežníckeho parlamentu bude členom Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo, mládež a šport. Bude môcť vstupovať do rozhodovania o otázkach, ktoré sa týkajú mladých ľudí v Nitre. Pravidelne budeme zisťovať potreby mladých ľudí, aby sme na nich vedeli reagovať a tým zvyšovali kvalitu ich života v Nitre.

Zástupca mládežníckeho parlamentu nie je stálym členom Komisie, bol prizvaný naposledy pred dvoma rokmi (v roku 2019).

Plnenie: 0

Bezpečné zóny pre neorganizované trávenie voľného času: Zasadíme sa o vybudovanie priestorov, kde budú môcť mladí ľudia slobodne a neorganizovane tráviť voľný čas a zároveň sa o nich rodičia nebudú musieť báť. V týchto priestoroch budú prítomní pracovníci s mládežou, tréneri, animátori, sociálni pracovníci a pod. Budú pripravení pomôcť, no nebudú ich viesť ako krúžkovú činnosť. Zároveň sa budú starať o bezpečnosť mladých ľudí v týchto priestoroch. Zóny budú rovnomerne rozmiestnené a dostupné vo všetkých častiach mesta.

Zóny pre neorganizované trávenie voľného času nevznikli.

Plnenie: 0

Participatívny rozpočet pre mládež: Pre mládež vyčleníme samostatný rozpočet. O jeho použití budú rozhodovať samotní mladí ľudia. Bude to suma viazaná na menšie projekty realizované mládežou. Rozpočet bude otvorený mládežníckym organizáciám, základným a stredným školám v meste a všetkým skupinám mladých, ktoré vymyslia prínosné aktivity pre mládež v meste Nitra.

Žiaden participatívny rozpočet pre mládež nebol vyčlenený.

Plnenie: 0

Komunikácia mesta s mládežou: Mladí ľudia sú špecifickou meniacou sa skupinou. Komunikovať s nimi treba ich jazykom, pýtať sa ich a rozprávať sa s nimi v neformálnom prostredí. Vytvoríme pre mladých špeciálny virtuálny priestor (stránka mesta pre mladých, sociálne siete a pod.). Budeme organizovať neformálne diskusie a iné aktivity s cieľom podporiť komunikáciu s mladými ľuďmi.

Žiaden virtuálny priestor pre mladých pod gesciou mesta Nitra nevznikol.

Plnenie: 0

Aktívny záujem o stredoškolskú mládež: V meste Nitra pôsobí 18 stredných škôl. Mladí ľudia vo veku 15-19 rokov sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Hoci stredné školy patria pod správu VÚC, treba sa týmto mladým ľuďom špeciálne a cieľavedome venovať. S pomocou mládežníckeho parlamentu, organizácií venujúcim sa mládeži a sociálnej prevencii budeme s týmito mladými ľuďmi pravidelne komunikovať, počúvať ich a podporovať.

K tomuto nie je čo napísať…

Plnenie: 0

Priestor pre kultúru: Budeme sa snažiť o vytvorenie kreatívneho centra v priestoroch bývalých vojenských kasární Zobor, ako aj o sprevádzkovanie Kina Palace na Radlinského ulici ako kultúrneho priestoru. Budeme podporovať rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre. Nevyužívané priestory vo vlastníctve mesta poskytneme, za výhodných podmienok, organizáciám, ktoré sa venujú umeniu a kultúre v Nitre. Budeme presadzovať, aby kultúrne aktivity boli prístupné každému, nielen v centre mesta.

Projekt Kreatívneho centra je spustený, vrátane bývalého Kina Palace. Nevyužívané priestory sa neposkytujú organizáciám.

Plnenie: 0,5

Budeme podporovať organizátorov podujatí v Nitre.

Projekt Kreatívneho centra je spustený, vrátane bývalého Kina Palace. Nevyužívané priestory sa neposkytujú organizáciám.

Plnenie: 1

Podporíme vznik nových festivalov: Chceme, aby k existujúcemu festivalu Divadelná Nitra pribudli ďalšie festivaly, ktorých program by sa rozliehal po celom meste, mali by medzinárodnú účasť a približovali by obyvateľom Nitry súčasné umenie.

Nevznikli žiadne ďalšie festivaly v Nitre

Plnenie: 0

Ochrana a udržateľné využívanie prírodných zdrojov v zázemí mesta (najmä pôdy, vody, ovzdušia, bioty a biodiverzity a celkového prírodného potenciálu) – minimalizácia strát prírodných hodnôt, podpora ekologickej kvality a stability územia, zlepšenie podmienok pre rekreáciu a oddych v prírode, zachovanie prírodných hodnôt aj pre nasledujúce generácie

Všeobecný opis ochrany ŽP bez konkrétneho riešenia

Plnenie: 0

Ochrana zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta – primerané plánovanie a manažment urbanizácie, výrobných a komunálnych činností na území mesta, s cieľom minimalizácie znečistenia ovzdušia, vody, hluku a iných rizikových faktorov, zlepšenie odpadového hospodárstva, zmiernenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, podpora budovania zelenej infraštruktúry na území mesta

Kompetencie presahujúce rozsah samosprávy

Plnenie: 0

Podpora moderného ekologického hospodárstva a moderných spôsobov urbanizácie na území mesta – mesto bude v rámci svojich kompetencií dbať na dodržiavanie limitov a noriem, využívanie moderných technológií, usmerňovanie urbanizácie a výstavby

ÚHA usmerňuje urbanizáciu a výstavbu

Plnenie: 1

Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania obyvateľov a návštevníkov mesta – začlenenie tejto oblasti do manažmentu mesta: aktívne zapojenie mesta do environmentálnej výchovy na všetkých stupňoch škôl, propagácia a osveta aj medzi obyvateľmi mesta.

Školy samostatne bez mestskej podpory organizujú enviromentálnu výchovu. NKS – propagácia separovaného zberu už dlhodobo

Plnenie: 0

Zavedenie podpory verejných projektov ovocných sadov, komunitných záhrad, chovu včiel

Vysadené ovocné stromy z predchádzajúceho volebného obdobia pri areáli Agrokomplexu vyschli

Plnenie: 0

Podpora triedenia odpadu – viac separačný nádob pre bytovky a ku každému rodinnému domu, menšie separačné nádoby vo verejných priestranstvách, kúpalisku.

Nádoby na verejných priestranstvách na separovaný zber nepribudli

Plnenie: 0

Starostlivosť o naše stromy arboristami a kontrola náhradnej výsadby.

Starostlivosť sa realizuje veľmi pomaly, kontrola náhradnej výsadby neprebieha

Plnenie: 0

Znižovanie tvorby odpadu – podpora projektov zameraných na zero waste.

Nebol podporený žiaden Zero waste projekt zo strany mesta Nitra

Plnenie: 0

Zapojenie sa do projektu Youth in Europe: Vďaka tomuto programu sa na Islande sa opíja 8 krát menej mladistvých ako pred 20 rokmi. Podarilo sa to vďaka programu na podporu zdravého životného štýlu, ktorý kladie veľký dôraz na šport. Mestá, ktoré sa zapojili do Mládež v Európe, hlásia aj iné výhody. Napríklad v Bukurešti klesol spolu s užívaním alkoholu a drog aj počet samovrážd u mladých. Zo Slovenských miest je v tomto programe už zapojené mesto Šaľa.

Mesto sa zapojilo do projektu Youth in Europe

Plnenie: 1

Viac športových možností pre všetky skupiny obyvateľov v meste. Jednou z našich priorít bude vybudovanie modernej plavárne s wellness, premena kúpaliska na moderné outdoorové vodné centrum a verejné ihriská, ktoré bude mesto spravovať a udržiavať. Budeme aktívne hľadať riešenia na to, aby aj školské športoviská fungovali ako športoviská pre verejnosť, najmä v poobedných hodinách.

Peniaze na PD plavárne pod Borinou boli schválené, na kúpalisku bola vybudovaná nová gastrozóna, systém otvorenia školských areálov pre verejnosť nefunguje.

Plnenie: 0.5

Zavedieme online predajný a rezervačný systém športovísk, aby boli pre verejnosť čo najviac prístupné a vopred rezervovateľné.

Zavedené ešte v minulom volebnom období

Plnenie: 0

Viac športových podujatí. Je pre nás dôležité, aby športové skupiny mohli organizovať čo najviac športových podujatí. Preto zavedieme transparentný bodovací systém pre športové podujatia. Športoví organizátori budú môcť presne vedieť, aký príspevok od mesta na ich športovú akciu určite dostanú. Takto sa mesto stane spoľahlivým partnerom našich športových podujatí a množstvo a kvalita športových podujatí v Nitre bude stúpať.

Bodovací systém na podporu športových podujatí bol zavedený.

Plnenie: 1

Spolupráca s ďalšími záujmovými skupinami.  Budeme spolupracovať s ďalšími našimi skvelými športovcami, s ktorými mesto doteraz nespolupracovalo. Práve oni majú čo povedať k úrovni športu v našom meste. Preto sa sústredíme na spoluprácu s nimi pri organizovaní rôznych súťaží, podujatí, workshopov a podobne. Budeme aktívne spolupracovať so Slovenským olympijským výborom (SOV), aby sme vytvorili systém efektívneho využívania športových poukazov u obyvateľov Nitry všetkých vekových kategórií. Táto spolupráca mesta so SOV zabezpečí, že naši občania a mládež budú môcť zadarmo športovať rekreačne alebo súťažne v rámci športových klubov.

Táto spolupráca nevznikla, systém športových poukazov nie je vytvorený

Plnenie: 0

Odpustíme poplatok za smetné seniorom, ktorí oproti ostatným skupinám obyvateľov produkujú výrazne menej odpadov.

Poplatok nebol odpustený, len znížený na 50% pre seniorov nad 72 rokov

Plnenie: 0

Zavedieme efektívny systém poukážok na kultúru, masáže, či iný relaxačný balík pre seniorov.

Žiadne poukážky neexistujú

Plnenie: 0

Zavedieme program pre integráciu Rómov. Vytvoríme priestor pre odborné riadenie mediácie a efektívnej komunikácie medzi skupinami obyvateľov, ktoré sú v konflikte. Podporíme vznik komunitných mediačných organizácií a takzvaných zmierovacích rád, ktoré budú štartovacím opatrením pri dosahovaní dôstojného spolunažívania.

Žiaden program integrácie Rómov nebol zavedený

Plnenie: 0

Proaktívne budeme vytvárať priestor pre možnosti integrácie prisťahovalcov v našom meste. Už teraz má naše mesto príklady pozitívnej integrácie. Budeme proaktívne podporovať dialógy medzi pôvodnými a novými obyvateľmi v meste.

COMIN – Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre

Plnenie: 1

Vytvorenie pracovnej skupiny – Mestský úrad – odbor sociálnych vecí, Mestská polícia, Polícia SR, Centrum Slniečko, Združenie STORM

Pracovná skupina vznikla, o jej fungovaní a činnosti zatiaľ MZ v Nitre nemá vedomosť

Plnenie: 0,5

Pomoc pri zbere podpisov v petícii za zrušenie výherných automatov v meste

Petícia bola organizovaná za pomoci Tímu Hattas

Plnenie: 1

Vytvorenie webovej stránky bezpecnanitra.sk, na komunikáciu s občanmi

Webová stránka nefunguje

Plnenie: 0

Usporadúvanie kurzov sebaobrany pre obyvateľov mesta

Kurzy mesto Nitra neorganizuje

Plnenie: 0

Audit bezpečnosti pre obytné bloky

Audit nebol zrealizovaný

Plnenie: 0

Identifikovanie problémových oblastí a posilnenie hliadok v týchto častiach a hľadanie riešení s odborníkmi.

Neboli identifikované problémové oblasti za súčasného vedenia

Plnenie: 0

Pozastaviť vydávanie stavebných povolení pre ubytovne

Nerealizovateľné

Plnenie: 0

Marek Hattas naplnil program na 17 %

©2022 Fungujúca Nitra